18+

Jsem starší 18 let


Pokračovat
Close

Obchodní podmínky obchodu SEXjeNÁŠ.cz

Kontaktní údaje a smluvní strany

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.sexjenas.cz, dále také uvedeno jako „SEXjeNÁŠ.cz“.

Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je

Michal Němynář, IČ 73337200, DIČ CZ8101205541, adresou Cihelní 1347/3, 748 01, Hlučín, dále jen Prodávající.

Prodávající je plátcem DPH.

Kupujícím může být buď Spotřebitel nebo Podnikatel.

Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považována pro účely ochrany Spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu.

Při objednání vyplní Kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako Spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako Podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ, telefon, email a jméno, příjmení objednávající osoby). Vybere způsob platby a dodávky zboží.

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

Po odeslání objednávky Kupující obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky. Objednávku může Kupující zrušit před expedicí zboží ze skladu, na tel. 778 200 299 nebo e-mailem na info@sexjenas.cz.

Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob  zboží nabízeného ze strany Prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany Kupujícího k uzavření smlouvy s Prodávajícím a Prodávající není povinen Kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci Prodávající Kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u Prodávajícího a kromě Prodávajícího je přístupná pouze subjektu zajišťující účetní služby. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.sexjenas.cz.

Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím v internetovém katalogu uvedené v objednávce odeslané kupujícím, pokud se na tom obě strany nedohodnou.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Cena

Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.

Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném Kupujícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí Kupující sám. 

Způsob platby

Způsob úhrady zboží je možný buď v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr nebo dobírka) nebo platbou předem na bankovní účet Prodávajícího, či jinou, Prodávajícím na stránkách "SEXjeNÁŠ.cz" nabízenou, bezhotovostní úhradou..

Číslo účtu je 2000816340/2010, vedený u Fio banky, a.s.

Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet Prodávajícího nejpozději do 7 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také zboží rezervováno. V případě, že Kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím 7 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku. Pokud se Kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho Prodávající o připsání částky na účet a odeslání zboží informovat pomocí e-mailu.

Podrobnější informace jsou uvedeny v platebních metodách na "SEXjeNÁŠ.cz".

Způsob dodání

Způsob dodání si Kupující volí sám při objednání zboží z internetového katalogu „SEXjeNÁŠ.cz“. Dodací lhůta a čas dodání / možnosti vyzvednutí zásilek se liší dle zvoleného dopravce. Ceny a další informace a podrobnosti ohledně dopravy jsou Kupujícímu k dispozici na „SEXjeNÁŠ.cz“ zde. Cena za dopravu je sdělována Kupujícímu před potvrzením objednávky ze strany Kupujícího, v okamžiku vložení příslušného zboží do košíku. 

Převzetí zboží Kupujícím

Při převzetí zboží Kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, ochranné lepicí pásky a případný únik tekutin z balení výrobků do zasílacího obalu. Jakékoli zjištěné závady zapíše Kupující do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží Kupující zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu Kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem a nahrazuje i záruční list.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Práva z vadného plnění a záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění  a záruční podmínky se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, jehož text je dostupný na „SEXjeNÁŠ.cz“.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Oznámení o odstoupení od smlouvy může Spotřebitel doručit e-mailem na info@sexjenas.cz, telefonicky na telefonní číslo 778 200 299, písemně nebo osobně Prodávajícímu.

Prodávající doporučuje Spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář dostupný na internetových stránkách www.sexjenas.cz - formulář odstoupení od smlouvy. V takovém případě potvrdí Prodávající Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.

Zakoupené zboží může Spotřebitel předat nebo zaslat na adresu Prodávajícího. Zboží odeslané Prodávajícímu na dobírku nebude Prodávajícím převzato. Vrácené zboží by mělo být ve stavu, v jakém bylo při převzetí Spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace, příslušenství a obalu.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že Spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány Prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku):

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před   uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje    kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, spotřebitel nemá právo na odstoupení od takové smlouvy.

Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru (např. nafukovací panny, vibrátory), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví. Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna je podmíněna zárukou, že zboží nemohlo být použito.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany Kupujícího. O odstoupení je však Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

Kupující bere také na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), nebo uvedli chybné, či neúplné údaje potřebné k doručení zásilky nebo uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Zásady ochrany osobních údajů.

Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat a nastavení a ukládání cookies si v prohlížeči svého zařízení přenastavit. Více informací o použití a nastavení cookies na "SEXjeNÁŠ.cz".

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Kupující každým objednáním zboží ze „SEXjeNÁŠ.cz" potvrzuje, že se seznámil, a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího na stránkách „SEXjeNÁŠ.cz“. Tímto také potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů na stránkách "SEXjeNÁŠ.cz".

 

Obchodní podmínky od 25. 5. 2018 ke stažení.

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení.ARCHIV:

Obchodní podmínky od 1. 3. 2017 do 24. 5. 2018 ke stažení.

Obchodní podmínky od 1. 7. 2016 do 28. 2. 2017 ke stažení.

Obchodní podmínky od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 ke stažení.

Obchodní podmínky od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 ke stažení.


Close